منوی سایت

پیام مدیر عامل

با نگاهی به منابع عظیم زیر زمینی هیدروکربورهای گازی و مایع و برنامه توسعه کشور، یکی از زیرساخت های اساسی که همیشه مورد توجه صنعت نفت و گاز بوده موضوع انتقال گاز و نفت از مبادی تولید به مقاصد مختلف از جمله مصارف داخلی و ...