صادرات

کارفرمانوع پروژه
Turkmen Gas ۲۰۰ کیلومتر لوله گاز ۵۶ اینچ

بـا نگاهی بـه فضای کسب و کار صنعت لوله سازی و تحـلیـل متغیرهای موثر بر این صنعت ، شرکت در سال ۱۳۹۳ موفق به عقد قرارداد صادرات به ترکمنستان گردیده و بدین ترتیب سالی سرشار از موفقیت و امید  به آینده برای شرکت لوله سازی ماهشهر رقم خورد. در این سال مدیریت سعـی بـر آن داشـت تـا بـا تاکیـد بر سه محـور اتمام قراداد ترکمن گاز، برقراری تعامل مناسب با نظام کارفرمایی و در نهایت اصلاح ساختار سرمایه زمینه های لازم جهت بهره وری مطلوب شرکـت را فراهـم آورد.

اتمام قرارداد صادراتی ۱۸۴ میلیون دلاری به کشور ترکمنستان برگ زرینی در تاریخ گروه صنعتی سـدیـد و شـرکـت لـولـه سازی ماهشهر بود، تولید و ارسال ۱۶۳۴۰ شاخه لوله به قطر ۵۶ اینچ (معادل ۱۱۷ هزار تن و ۱۹۸ کیلومتر) و تحویل در سه ایستگاه مختلف در کشور ترکمنستان (علی رغم فراهم نبودن زیرساخت های صادرتی به ویژه در حوزه حمل و نقل)، تنها بخشی از ابعاد این پروژه عظیم ملی می باشد که قطعاً نوید بخش تداوم فعالیت های صادراتی شرکت خواهد بود.

Login