اهم قراردادهای داخلی

توان تولیدسالیانه بالغ بر ۳۵۰۰۰۰ تن لوله در سال
 ردیفکارفرمانوع لولهطول (کیلومتر) ضخامت (m)
۱ NIGC ۵۶" -x70 ۱۱۰ ۱۹/۸
 ۲ NIGC ۵۶"-x70  ۲۰۸  ۱۹/۸-۲۳/۸-۲۸/۶
 ۳ NIGC    ۲۶"-x65   ۴۰  ۲۲/۲
 ۴ NIGC ۴۸"-x70  ۱۷۷  ۱۴.۳ تا ۲۸.۶ 
 ۵ NIGC ۳۶"-x60  ۶۲/۵  ۱۴/۳
 ۶ NIGC ۵۶"-x70  ۶۷/۵  ۱۹/۸
 ۷ NIGC ۵۶"-x70  ۱۲۹/۵  ۱۹/۸تا۳۱/۸
 ۸ NIGC ۵۶"-x70  ۱۹۰  ۱۹/۸ تا ۳۱/۸
 ۹ IOPTC ۳۰"-x60  ۶۰  ۱۴/۳
 ۱۰ NIGC ۵۶"-x70  ۷۱  ۱۹.۸ تا ۳۱/۸
 ۱۱ NIGC ۵۶"-x70  ۷۱  ۱۹/۸
 ۱۲ NIGC ۵۶"-x70  ۸۰۰  ۱۹/۸ تا ۲۸/۶
 ۱۳ NIGC

۵۶"-x70

 ۲۸  ۱۹/۸
 ۱۴ NIGC ۴۸"-x65  ۳۰  ۱۷/۵ تا ۲۵/۴
 ۱۵ PEDEC ۴۲"-x60   ۳۷۰  ۱۱/۱ تا ۲۰/۶
         
         
         
         
         
         

Login