پرسشنامه سنجش رضایت شغلی کارکنان

با سلام و احترام
خواهشمند است با تکمیل و ارسال این ارزیابی، ما را در بهبود کيفيت خدمات یاری فرمایید. ۱ به منزله کمترین و ۵ به منزله بیشترین امتیاز گزینه است.

نام و نام خانوادگی(*)
Please type your full name.

واحد سازمانی(*)
لطفاً، واحد سازمانی خود را مشخص فرمائید.

الف: کار

پیچیدگی کار(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

غیر تكراری و نیازمند خلاقیت(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

ارزش و مقام اجتماعی بالا(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

مورد علاقه(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

محترمانه(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

توصیه به دوستان هم سطح(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

سودمند(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

احساس موفقیت و رسیدن به هدف و پیشرفت(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

ایمن(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

تجهیزات مناسب(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

ب: مدیریت

شایسته(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

منعطف(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

دخالت نکردن در کارهایم(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

به من بازخور می دهد(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

انگیزه دهنده است(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

احساس مسئولیت می كند(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

زیرك و باهوش است(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

فعال است(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

خوشایند(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

دوستانه(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

عدم تبعیض بین کارکنان(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

در دست رس(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

آرامش زا (*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

دارای سیاست های امنیت شغلی(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

ج: سیستم انگیزشی

مناسب(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

منظم(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

ارتقاء بر اساس توانایی(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

مستمر(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

فرصت خوب برای پیشرفت(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

موارد متنوع(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

به موقع ، عادلانه ، موثر(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

د: پرداخت توسط شركت خدمات مهندسی

امنیت شغلی(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

پرداخت بالا(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

برای مخارج معمولی ام كافی است(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

منصف و عادلانه(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

منطبق با سایر شرکت ها(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

نا منظم(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

هـ: همکاران

هم سطح (فنی )(*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

روابط دوستانه (*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

روحیه کار تیمی بالا (*)
لطفاً یکی از گزینه ها را انتخاب فرمائید.

شکایات، انتقادات و پیشنهادات:
Invalid Input

  

Login