بیانیه ارزش ها

ما معتقدیم:

  • تعهد و وفاداری سازنده به مجموعه بزرگ لوله سازی ماهشهر عامل اصل موفقیت های فردی و سازمانی خواهد بود.
  • احترام متقابل و تامین توامان انتظارات سازمان و کارکنان، لازمه همکاری و مشارکت در کل شرکت است.
  • ارتقای سطح دانش، تخصص و مهارت کارکنان عنصری مهم در تحقق چشم انداز شرکت می باشد.
  • حفظ منافع ذینفعان و بویژه مشتریان وظیفه تمامی سطوح سازمانی است.

Login