HSE

شرکت لوله سازی ماهشهر بـا استقرار نظام ایمنی و بهداشت در سازمان ، در راستای توسعه پایدار و کرامت انسان از طریق نگاهی سیستماتیک و مرتبط با عوامل مختلف بهداشت ، ایمنی  و محیط زیست ، جهت رشد و توسعه همه جانبه در زندگی انسان ، نقش ویژه ای را ایفا می کند.

این فلسفه و نگرش در جهت به صفر رساندن حوادث و آسیب ها از طریق حذف شرایط نا ایمن و ارتقاء سلامت افراد و حفظ محیط زیست بطور جداگانه در طی سال های متمادی در جهان مطرح بوده است. اما نگاه امروز نگاهی نو، سیستماتیک و همه جانبـه تحت یک مدیریت واحد با دیدگاه ارتقاء کیفیت می باشد.

مدیریت ارشد سازمان با مشخص کردن اهداف استراتژیک و بیان تعهدات خود در سندی خواسته ها ، دیدگاه ها ، مقاصد ، اصول عملکرد و اشتیاق خود نسبت به بهداشت ایمنی و محیط زیست و هدف از بهبود کارایی عملکرد ایمنی و بهداشت را مطرح نموده است.

 

مزایای اجرای این نظام در سازمان به صورت زیر می باشد :

* بررسی پروژه از نظر مسائل بهداشت ، ایمنی و محیط زیست در تمامی مراحل طرح ریزی اجرا ، کنترل و بهبود.
* اطمینان به مدیریت در مشخص کردن ریسک ها و روش های کنترل و کاهش آن ها.
* رقابت در بازارهای جهانی با بستر سازی مناسب جهت اخذ و اجـرای کلیه استانـداردهای مدیریت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست.
* افزایش اطمینان پرسنل از کاهش و کنترل خطرات بالقوه و بالفعل موجود در پروژه و اثرات سوء آن ها.

Login