کالیبراسیون

کالیبره کردن و کنترل صحت اندازه گیری ها،گیج های مورد استفاده در فشار ، وزنه ها، متر، کولیس در طول خط تولید و سایر ملزومات سنجش در آزمایشگاه بر عهده واحدکالیبراسیون می باشد. این واحد که موظف به بررسی فنی و آزمون وسایل، دستگاه ها و ابزارآلات آزمایشگاه وبازرسی کیفی آنها می باشد، ضمن متناسب سازی و چک کردن معیارهای سنجش وسایل با قوانین و دستورالعمل های موسسه استاندارد و گرفتن تائیدیه از آن ها به استاندارد کردن و به روز نمودن ابزار مورد نیاز آزمایشگاهی خود نیز می پردازد.

Login