آزمایشات خواص مکانیکی

آزمایش کشش (Tensile Test)

آزمایش کشش (Tensile Test)

تجهیزات مورد استفاده: یک دستگاه کشش ۴۰ تن و یک دستگاه ۱۵۰ تن ZOWIK/ROELL
این تست به منظور كنترل خواص اسـتحكامی فـولاد و انـدازه گیـری تـنش تـسلیم-استحكام كششی-درصد ازدیاد طول و نسبت تنش تسلیم بـه اسـتحكام كشـشی , در انواع Slab-Strip-Round bar بر روی قطعات جوش و فلز پایه انجام می گیرد.
آزمایش خمش (Guided Bend Test)

آزمایش خمش (Guided Bend Test)

تجهیزات مورد استفاده: یک دستگاه سیستم تست خمش
این تست به منظور بررسی سطح ظاهری و مقاومت منطقه جوش و HAZ در برابر اعمال نیرو , در انواع Face-Root-Side بر روی انجام می گیرد.
آزمایش ضربه (Charpy Impact Test)

آزمایش ضربه (Charpy Impact Test)

تجهیزات مورد استفاده: یک دستگاه تست ضربه ۴۵۰ ژول ZOWIK/ROELL، یک دستگاه فریزر ساخت ایران حداكثر توان برودتی : ◦ C۴۰-، یک دستگاه فریزر صنعتی ساخت ایتالیا (Julabo) حداكثر توان برودتی◦ C۸۰- ، دستگاه ناچ زنی ساخت ایتالیا (Galdabini) یك دستگاه
این تست به منظور تعیین مقدار انرژی جذب شده و مقاومت در برابر ضربه و همچنین محاسبه درصد سطح شكست نرم و بررسی خاصیت چقرمگی از دمای ۲۰۰+ تا ۵۰- برروی قطعات جوش و فلز پایه انجام می گیرد.
آزمایش سختی سنجی (Hardness Test)

آزمایش سختی سنجی (Hardness Test)

تجهیزات مورد استفاده: یک دستگاه سیستم سختی سنجی ZOWIK/ROELL، یک دستگاه میكرو سختی، یک دستگاه یونیورسیال، یک دستگاه سختی سنج پرتابل
این تست به منظور تعیین میزان سختی نمونه در انواع ویكرز-راكول- برینل و همچنین به روش پرتابل نیز بر روی قطعات جوش و فلز پایه انجام می گیرد.
آزمایش سقوط وزنه (DWT Test)

آزمایش سقوط وزنه (DWT Test)

تجهیزات مورد استفاده: یک دستگاه سیستم سقوط وزنه، یک دستگاه پرس ناچ زنی ساخت ایران، یک دستگاه فریزر صنعتی ساخت ایران با حداكثر توان برودتی ◦C۴۰-
این تست به منظور تعیین درصد سطح شكست نرم و بررسی خاصیت چقرمگی , بر روی فلز پایه . انجام می گیرد.
تست جوش (زیرپودری)

تست جوش (زیرپودری)

تجهیزات مورد استفاده: یک دستگاه تست جوشکاری تک وایره
این دستگاه به منظور تست مواد اولیه جوشكاری (سیم جوش و پودر) و همچنین كلیه تایید صلاحیت های ذكر شده در استاندارد در ارتباط با جوشكاران مورد استفاده قرار می گیرد.

Login