آزمایشات خوردگی (گازترش)

تجهیزات مورد استفاده:

۱. سل های تست HIC چهار عدد
۲. سل های تست SSCC چهار عدد
۳. دستگاه پروف رینگ تست SSCC نه عدد
۴. تجهیزات آزمایشگاهی شامل PH سنج، بشر، پیپت، نشانگر گاز H2S و ...
۵. كپسول H2S دو عدد
۶. كپسول N2 دو عدد
۷. دستگاه تولید آب مقطر یك عدد
۸. میكروسكوپ نوری (Jenus) با بزرگنمایی ۱۰۰۰ برابر مجهز به سیستم ایمیج آنالیزر

در این آزمایشگاه تستهای HIC (ترك های هیدروژنی) و SSCC (ترك های تنشی سولفیدی) مورد ارزیابی قرار می گیرد.

0069 01
0069 02
0069 03
0069 04
0069 05

Login