فرآیند تولید محصول

فرآیند تولید:

ورودی ورق به خط تولید در ابتدای خط تولید ، ورق ها با استفاده از جرثقیل از انبار به خط منتقل می شوند و سپس مورد بازرسی های ابعادی و چشمی که شامل اندازه گیری طول ، عرض ، ضخامت ، گونیا بودن و ... می باشد، قرار می گیرد.

براده برداری در این مرحله پس از بازرسی فنی ورق ، با توجه به ضخامت و قطر لوله ها ، تنظیمات لازم جهت تعیین مقدار براده برداری از دو طرف طولی لبه های ورق (فوقانی و تحتانی) روی دستگاه انجام و پس از آن ورق به مرحله بعد منتقل می گردد.

خمکاری در این مرحله بر اساس استاندارد ، پس از براده برداری از لبه های طولی ورق توسط رولرهای ورودی به درون دستگاه خمکاری هدایت می شود و در نقطه صفر تعیین شده متوقف می گردد. سپس عملیات خمکاری آغاز می گردد.

فرم دهی ورق به لوله جهت تغییر شکل آن به لوله توسط دستگاه پرس صورت می گیرد تا پس از طی نمودن مراحل بعدی به محصول نهایی تبدیل گردد. روش فرم دهی توسط این پرس به صورت JCO  می باشد.

جوش پیوسته بعد از خروج لوله از دستگاه فرم دهی ، جهت اتصال دو لبه طولی لوله ، عملیات جوشکاری ویژه ای به صورت پیوسته طبق دستورالعمل جوشکاری اجرا می گردد. روش جوشکاری در این مرحله GMAW  می باشد.

جوش داخل لوله در این مرحله درز داخلی لوله به صورت طولی و با روش جوشکاری زیر پودری جوشکاری می گردد.

جوش خارج لوله پس از تکمیل جوشکاری داخل لوله ، عملیات جوشکاری درز بیرونی لوله به همان روش جوشکاری داخل انجام می پذیرد.

جوش خارج
بازرسی چشمی جوش
، پس از اتمام عملیات جوشکاری بازرسی جوش آغاز می شود که اولین مرحله آن بازرسی چشمی به منظور پیدا کردن عیوب آشکار در جوش می باشد.

ایستگاه UT۱ بعد از بازرسی چشمی لوله ها به منظور مشخص شدن عیوب داخلی احتمالی ، لوله ها به ایستگاه التراسونیک فرستاده می شوند که در این ایستگاه در صورت عیب در جوش محل آن مشخص می گردد.

ایستگاه RT۱ پس از ایستگاه UT۱ ایستگاه RT۱ قرار گرفته است که وظیفه آن تحلیل و مشخص کردن نوع عیوبی است که در  ایستگاه  UT۱  مشخص شده است.

اجرای عملیات اکسپند لوله دستگاه اکسپند (انبساط سرد) ، با این عمل علاوه بر دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب ، محیط لوله در کلیه مقاطع به شکل گرد در می آید. رسانـدن لوله به قطرمورد نظر بـا ایجاد انحناء شعاعی منظم درتمام محیط لوله انجام می گیرد.

عملیات هیدروتست در این مرحله با توجه به قطر و ضخامت لوله ها و مطابق با استاندارد مورد نظر، لوله های تولیدی به وسیله فشار آب تحت تست نشتی قرار می گیرند.

پخ زنی دو سر لوله پس از انجام عملیات هیدروتست ، عملیات پخ زنی همزمان دو سر لوله مطابق استاندارد و درخواست مشتری توسط دستگاه تمام خودکار اجرا می شود تا امکان جوشکاری و اتصال لوله در خطوط لوله میسر گردد.

MT در این ایستگاه با استفاده از ذرات مغناطیس شونده فلورسنتی و زیر نور ماورابنفش سطح پخ دو سر لوله ها و نیز cm۱۵ در انتهای درز جوش لوله بازرسی MT انجام شده که نسبت به بی نقص بودن این سطوح اطمینان حاصل گردد.

UT۲  پس از عملیات Cold Expansionو Hydro testجهت حصول اطمینان از عدم بروز هرگونه ناپیوستگی روی درز جوش لوله، در این ایستگاه با استفاده از امواج مافوق صوت ( Ultrasonic ) کل درز جوش طولی لوله مورد ارزیابی قرار می گیرد.

RT۲ بنا به الزام استانداردهای ساخت لوله در انتهای تمامی لوله ها به طول ۲۵cm در این ایستگاه با استفاده از اشعه X عملیات پرتونگاری انجام می گردد؛ هدف از انجام این آزمایش تایید بی نقص بودن جوش دو سر لوله می باشد. علاوه بر دو انتها نقاطی که توسط ایستگاه UT۲ مشخص شده نیز پرتونگاری می گردد.
در نهایت فیلم های رادیوگرافی در ایستگاه تفسیر فیلم مورد ارزیابی قرار گرفته و در سوابق کیفی لوله ثبت می گردد.

ایستگاه بازرسی نهایی در این ایستگاه ضمن کنترل نتایج گزارش شده از ایستگاه های بازرسی ماقبل تمامی سطح داخلی و خارجی لوله ها مورد بازرسی ظاهری قرار می گیرد؛ علاوه بر آن ابعاد لوله ها شامل پیرامون دو انتها و بدنه لوله، میزان گردی دو انتها، راستایی لوله، زوایای پخ دو سر لوله و ... اندازه گیری شده و براساس استاندارد پروژه ارزیابی می گردد.

۱. براره برداری لبه ورق

۱. براره برداری لبه ورق

۲. خم کاری لبه های ورق

۲. خم کاری لبه های ورق

۳. فرم دهی ورق

۳. فرم دهی ورق

۴. جوش Tack

۴. جوش Tack

۵. جوش داخلی

۵. جوش داخلی

۶. جوش خارجی

۶. جوش خارجی

۷. سنگزنی دو سر لوله

۷. سنگزنی دو سر لوله

۸. اولین اولتراسونیک ناحیه جوش

۸. اولین اولتراسونیک ناحیه جوش

۹. اولین اشعه ایکس خط جوش

۹. اولین اشعه ایکس خط جوش

۱۰. عملیات اکسپند لوله

۱۰. عملیات اکسپند لوله

۱۱. عملیات هیدروتست

۱۱. عملیات هیدروتست

۱۲. پخ زنی دو سر لوله

۱۲. پخ زنی دو سر لوله

۱۳. آزمایش مگنت و اولتراسونیک دو سر لوله

۱۳. آزمایش مگنت و اولتراسونیک دو سر لوله

۱۴. اولتراسونیک نهایی خط جوش

۱۴. اولتراسونیک نهایی خط جوش

۱۵. اشعه ایکس نهایی خط جوش

۱۵. اشعه ایکس نهایی خط جوش

۱۶. بازرسی نهایی لوله

۱۶. بازرسی نهایی لوله

Login