تضمین کیفیت

شرکت لوله سازی ماهشهر به منظور ایفای نقش اساسی و مستمر در تامین نیازهای داخلی و خارجی محصولات توانسته است ارتقای تکنولوژیکی ، دانش فنی و رضایت مشتریان را سر فصل عملکرد خود قرار داده و بیش از هر مؤلفة دیگری روی این موارد اهتمام ورزد.

واحد تضمین کیفیت شرکت لوله سازی ماهشهر مستقیماً زیر نظر مدیر عامل که عالیترین مقام اجرایی شرکت می باشداداره می گردد و بواسطة نقش حساس و مهمی که در هدایت و مدیریت سیستم های مستقر شده در شرکت دارد به عنوان یک واحد مستقل عمل می نماید.

تضمین کیفیت محصولات تولیدی مطابق با معیارها و موازین کیفی درونی شرکت و نیز استانداردها و پارامترهای مدون رایج بین المللی انجام می شودکه این اصل عاملی اطمینان یخش از کیفیت بالای محصول برای مشتریان و مدیران بوده و ضمن برطرف سازی نیاز به کنترل مستمر بر کیفیت محصول توسط مشتریان و درخواست کنندگان لوله ، باعث تقلیل نظارت و مداخله مستمر مدیران بر روند کیفی محصولات می گردد.

با ورود به هزارة سوم میلادی ، مدیریت شرکت با هدف ایجاد محیط کار مناسب و به عنوان راهی در جهت مؤثرتر در میدان رقابتی بازار جهانی، استقرارنظام مدیریت یکپارچهIMS را در دستور کار خود قرار داده و با پیاده سازی سیستم های مدیریت کیفیت ISO9001 ، مدیریت محیط زیست ISO14001 ،مدیریت ایمنی OHSAS18001 و نیز سیستم های مدیریت آزمایشگاه ISO17025 این نظام مدیریت یکپارچه را جامه عمل پوشانده است.

همچنین با بر عهده داشتن مدیریت این سیستم ها ضمن نظارت بر اجرای دقیق و پیاده شدن اصولی اجزای ساختاری سیستم ها که از وظایف عمدة این واحد می باشد با انجام ممیزی های ادواری نسبت به اثر بخشی سیستم های مستقر در شرکت اقدام می نماید.

Login