roham1
roham2
roham3
roham4
roham5
roham6
 

 پروژه های انجام شده

 
شرکت ملی گاز ایران


MPM 111
MPM 112
MPM 113
MPM 114
MPM 115
MPM 116
MPM 117
MPM 118
MPM 119
MPM 120
MPM 121
MPM 121A
MPM 121B
MPM 121C
MPM 122A
MPM 122B
MPM 122C

نیروگستر

MPM 115

تدارکات کالا و شرکت مهندسی توسعه گاز

MPM 122C
MPM 124A
MPM 124B
MPM 125B
MPM 125C

 

 اخبار

 
  
  
بازدید هیئت کمسیون صنایع مجلس
مزایده فروش ضایعات
 

 موقعیت جغرافیایی